Δικαιολογητικά για την Επιτροπή Αξιολόγησης του αρ. 15 του Κ.Δ.