Δικαστικό Ένσημο

Καταβάλλεται για αγωγές οι οποίες έχουν καταψηφιστικό αίτημα άνω των 200 Ευρώ. Ειδικά επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε και καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τον νόμο 4111/2013 άρθρο 40 παρ. 16 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α` 18/25-1-2013 τροποποιήθηκε εκ νέου το δικαστικό ένσημο το οποίο πλέον έχει ως εξής:

 Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Παράλληλα με αυτό καταβάλλεται και ποσοστό 30% επί του ποσού αυτού υπερ ΤΑΧΔΙΚ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του δικαστικού ενσήμου πλέον 20% επί του ποσού αυτου (ΔικΕνσ. Χ 2,4% Χ 20%).

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 8%ο = αγωγοσημο (δικαστικό ένσημο)  εάν το ποσό υπολογίζεται πάνω από 300 ευρω εκδίδουμε διπλότυπο στην εφορία. Εάν υπολογίζεται κάτω από 300 ευρώ τότε έχουμε την επιλογή να αγοράσουμε ισόποσα παράβολα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον πρώτο όροφο της Εφορίας.

Παράλληλα καταβάλλεται και ποσοστό 30% υπερ ΤΑΧΔΙΚ. Η καταβολή του ποσού του δικαστικού ενσήμου και της προσαύξησης 30% υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα, με απαραίτητη προυπόθεση την αναγραφή του ΑΦΜ του.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ χ 8%Ο) Χ 10% = Υπέρ Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τομέας Ασφάλισης Νομικών) (πρώην βλαχόσημο) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το νόμο 4393/2016

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 8%Ο) Χ 5% = Υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Και το ποσό αυτό καταβάλεται πλέον στην εφορία, διαφορετικά εάν το ποσό είναι μικρό αγοράζουμε ένσημα του ταμείου υγείας (3 ευρώ έκαστο).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 8%ο) Χ 2,0%= παράβολο χαρτοσήμου  - συνήθως είναι μικρό ποσό το οποίο υπάρχει στον σύλλογο. Καταβάλεται στην εφορία (από το ίδιο σημείο που εκδίδουμε και το δικαστικό ένσημο).

 Όλα τα ως άνω ποσά καταβάλονται στην εφορία στον πρώτο όροφο και για όλα εκδίδεται ένα διπλότυπο.

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ (επιβεβαίωση)  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ (ΚΑΕ 2375) - 8‰ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΥΠΕΡ ΤΑΧΔΙΚ (ΚΑΕ 82639) - 30% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ  
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (ΚΑΕ 1229) - 2% ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ  
ΥΠΕΡ ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) - 20% ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ  

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Forum Τέλος Απογράφου »