Ταμείο Νομικών

Το Ταμείο Νομικών (πλέον Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Ασφάλισης Νομικών, σύμφωνα με Ν. 3655/2008) ιδρύθηκε το έτος 1929 και είναι Ν.Π.Δ.Δ. και φορέας κύριας ασφάλισης. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Έδρα του είναι η Αθήνα, στεγάζεται δε, σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53 (Τ.Κ. 104 31).

Ιστοσελίδα Τομέα Ασφάλισης Νομικών (TAN): http://www.tnomik.gr

 

Το Ν.Δ. 4114/1960 (όπως ισχύει), «Κώδιξ περί Ταμείου Νομικών» (Φ.Ε.Κ. 164/19-10-1960 τ. Α’) διέπει τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, ρυθμίζοντας τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του.

Στο Τομέα Νομικών ασφαλίζονται οι:

Άμισθοι

•  Ασκούμενοι δικηγόροι (προαιρετικά)
•  Δικηγόροι
•  Συμβολαιογράφοι
•  Υποθηκοφύλακες
•  Δικαστικοί Επιμελητές


Έμμισθοι

Α’ Τάξη

• Υπάλληλοι κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Διευθυντές –Υποδιευθυντές Φυλακών και Αναμορφωτικών Σχολείων
• Δικαστές-υπάλληλοι  Σ.τ.Ε (Το κύριο και βοηθητικό προσωπικό του Σ.τ.Ε.)
• Δικαστές-υπάλληλοι Τακτικών Δικαστηρίων (κύριο και βοηθητικό προσωπικό)
• Εισαγγελικοί λειτουργοί
• Ειρηνοδίκες
• Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους (το κύριο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης)
• Υπάλληλοι Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και κλητήρες
• Υπάλληλοι των Ειδικών Ληξιαρχείων (παλαιοί υπάλληλοι)
• Υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών
• Δικαστές-υπάλληλοι Διοικητικών Δικαστηρίων
• Δικαστές-Σύμβουλοι Στρατιωτικής δικαιοσύνης- Αεροπορικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης

Β’ Τάξη

• Κλητήρες κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Επιμελητές Σ.τ.Ε
• Επιμελητές Τακτικών Δικαστηρίων
• Κλητήρες του Ταμείου Νομικών
• Κλητήρες Διοικητικών Δικαστηρίων

Και ο Τομέας  Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) λειτουργεί στο Τομέα Νομικών. Στον Τ.Ε.Α.Δ. ασφαλίζονται και από αυτόν συνταξιοδοτούνται ΜΟΝΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ υποχρεωτικώς, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές διατάξεις όροι και περιορισμοί καθώς και ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ προαιρετικώς, εφόσον είχαν την ιδιότητα του ασκούμενου κατά την 1/1/81 και ύστερα. Το ανώτατο όριο χρόνου ασφάλισης με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου είναι 28 μήνες.

 

Διαβάστε τα σχετικά pdf :

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2015  εδώ.

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2015  εδώ

 


Eισφορές του ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ 2012  εδώ.

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2012   εδώ.

Ασφαλιστικές ενημερότητες - on line αιτήσεις  εδώ.

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2013  εδώ.

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2013  εδώ.

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2014  εδώ.

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2014  εδώ.

Απόκτηση επιδόματος μητρότητας  εδώ ( Στη σελ. 7 αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2014.

Αίτηση

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

 

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2015

Νόμος 4321/21-3-2015 (άρθρο 28)

Εγκύκλιος

Ενημερωτικό Δελτίο

Αίτηση-έντυπο

Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία

 

 

Παραπομπή: Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (www.etaa.gr).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΛΕΔΕ »